AİLE KONUTU HACZEDİLEMEZ VE İPOTEK KONULAMAZ

DİĞER EŞİN AÇIK RIZASI BULUNMADIKÇA, AİLE KONUTU HACZEDİLEMEZ VE İPOTEK KONULAMAZ

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun “Aile konutu” başlıklı 194. maddesi; “Eşlerden biri, diğer eşin açık rızası bulunmadıkça, aile konutu ile ilgili kira sözleşmesini feshedemez, aile konutunu devredemez veya aile konutu üzerindeki hakları sınırlayamaz.

Rızayı sağlayamayan veya haklı bir sebep olmadan kendisine rıza verilmeyen eş, hâkimin müdahalesini isteyebilir.
Aile konutu olarak özgülenen taşınmaz malın maliki olmayan eş, tapu kütüğüne konutla ilgili gerekli şerhin verilmesini tapu müdürlüğünden isteyebilir.

Aile konutu eşlerden biri tarafından kira ile sağlanmışsa, sözleşmenin tarafı olmayan eş, kiralayana yapacağı bildirimle sözleşmenin tarafı hâline gelir ve bildirimde bulunan eş diğeri ile müteselsilen sorumlu olur.” diye düzenlenmiştir.

Bu düzenleme ile konun koyucu aileyi korumakta, temelinde, eşlerden birinin borcundan dolayı ailenin yuvasız kalmasını engellemek istemiştir. Bu düzenleme ile, aile konutu, tapu üzerine kayıtlı eşin borcundan dolayı haczedilemez. Tapu sahibi eş, konut üzerinde başkası lehine ipotek tesis edemez. Böyle bir işlem yaptığı takdirde diğer eş dava açarak ipoteğin kaldırılmasını talep edebilir. Bunun yanında şayet tapu sahibi eşin borçluları konut üzerine haciz şerhi düşerlerse yani haczederlerse yine diğer eş buranın aile konutu olduğunu belirterek, haczin kaldırılması için dava açabilir. tapu sahibi eş, diğer eşin rızası olmadan aile konutu üzerinde hiçbir sınırlandırıcı işlem yapamaz.

Konuya örnek bazı Yargıtay Kararlar;

“Aile konutunda malik olmaya eşin açık rızası olmaksızın gerçekleştirilen ipotek işlemi geçersizdir.
Tapu kütüğünde “aile konutu” şerhi olmasa da basiretli bir tacir gibi davranma yükümlülüğü bulunan banka akdi ilişkiye girdiği kişinin evli olduğunu ve taşınmazın aile konutu olduğunu bilebilecek durumdadır.”
Y. 2. HD. E: 2015/21916 K: 2015/23124 T: 03.12.2015

“Borçlunun eşinin aile konutu şerhine dayanarak ihalenin feshini istemesi mümkündür.”
Y.12. HD. E. 2018/12496 K.2019/3129 T.27.02.2019

“Eşlerin birlikte yaşadıkları konutun aile konutu niteliği, sağ kalan eş bakımından eşinin ölümünden sonra da devam etmektedir. Bu nedenle aile konutuna tanınan yasal koruma sona ermemiştir.”
Y. 2. HD. E: 2018/4848 K: 2018/14147 T: 10.12.2018

“Üzerinde aile konutu şerhi bulunan taşınmazın icrada satılması halinde borçlu ile evli olan eşi ihalenin feshini isteyebilir.”
Y. 12 HD E: 2018/12496 K: 2019/3129 T: 27.02.201

Bu internet sitesinde bulunan bilgiler, Eren Düzen Hukuk bürosu tarafından, Türkiye Barolar Birliğinin meslek kuralları ve yürürlükteki Avukatlık Kanunu uyarınca sadece bilgi amaçlı olarak temin edilmektedir.

Adres: Bağlarbaşı Mahallesi, Atatürk Caddesi, Beşevler Sokak, Çolakoğlu Apt. No:7/12 Maltepe/İstanbul

Telefon: 0532 278 36 08    |     E-Posta: info@erenduzen.av.tr     |     Web: www.erenduzen.av.tr