Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel verilerin korunması

6698 Sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” 24.03.2016 tarihinde kabul edilmiştir. Kanunun amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir(KVKK 1. Madde). Günlük yaşamın içinde her insan iş ve işlemlerini yaparken örneğin herhangi bir alışveriş yaparken bile kişisel bilgilerini başka kişi ve kurumlara vermek zorunda kalmaktadır. Bu bilgiler; adres, telefon numarası, kimlik numarası, anne adı, baba adı gibi önemli bilgilerdir. Kanun koyucu kişiler için çok önemli olan bu kişisel verilerinin korunmasının gerektiğini ön görerek, kişisel verilerin korunması ve bu verileri işleyen kişilerin yükümlülüklerini belirlemiştir. Tüm şirketler Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve yönetmeliklere göre iş ilişkilerinde bulunduğu kişilerin kişisel verilerinin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermek zorundadır.

 1. Kişisel Veri Nedir?

Kişisel veri, KVKK’da kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi olarak tanımlanmıştır. Böylelikle kişilerin şirketlerle paylaştığı ad, soyad, doğum tarihi, kimlik numarası, elektronik posta adresi, telefon numarası ve benzeri bilgiler kişisel veri olarak adlandırılmaktadır.

Şirketler, kişisel verileri, Şirketler ile doğrudan paylaşılması durumunda, otomatik yollarla veya üçüncü şahıs platformları gibi başka kaynaklar aracılığıyla toplamaktadır.

 1. Kişisel verilerin işlenme amacı ve dayanağı nedir?

Şirketler ile olan ürün ve hizmet ilişkiniz dolayısıyla şirketlerin yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmek ve sizi kampanyalar ve avantajlardan haberdar edebilmek için Şirketler kişisel bilgilerinizi toplamaktadır ve bu kapsamda işlemektedir.

Bu doğrultuda Şirketler; kişisel verilerinizi, her türlü şikâyetinizi değerlendirmek ve işleme almak, ödemelerinizi işleme almak, ürünlerimizi, hizmetlerimizi, iletişim yöntemlerimizi ve internet sitelerimizin işlevselliğini geliştirmek ve sizin için kişiselleştirilmiş ürünler, iletişim içerikleri ve hedefe yönelik reklamlar ve ayrıca ürün tavsiyeleri sunmak için toplamakta ve işlemektedir.

Yukarıda sayılan amaçlar doğrultusunda Şirketler, kişisel verilerinizi, açık rızanıza istinaden, veya sizinle yaptığımız sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması halinde veya temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatimizin gerektirdiği hallerde, mevzuatta belirtilen amaçlar ve kapsam dahilinde işlemekte ve saklamaktadır.

 1. Şirketler kişisel verilerinizi hangi amaçla, kimlere aktarıyor?

Kişisel verileriniz Şirketler hissedarlarıyla, doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştirakleri ile, iş ilişkisinin devamı esnasında şirketleri temsil eden ve/veya şirketlerin faaliyetlerini yürütebilmek için işbirliği yaptığı iş ortakları olan yurtiçi/yurtdışı kişi ve kurumlarla (kargo, gönderi, çağrı merkezi, veri tabanı, bulut vb. hizmetleri sunan şirketlerle) paylaşılabilmektedir. Ayrıca, Şirketler yasal yükümlülükleri nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler paylaşmaktadır. Ayrıca, Şirketlerin internet sitelerini ziyaretinize ilişkin kişisel verilerinizi ve gezinme bilgileriniz gibi trafik bilgilerinizi; güvenliğiniz ve Şirketler’in ilgili mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerinin ifası amacıyla yasal olarak bu bilgileri kanunen talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşmaktadır.

 1. Şirketler ile paylaştığınız kişisel verileriniz nasıl saklanmalıdır?

Şirketler ile paylaştığınız kişisel verileriniz Şirketler’in yurtiçi/yurtdışı güvenli sunucularında ilgili yasal düzenlemelere, KVKK hükümlerine ve yönetmeliklerine göre saklanmalıdır. Bu kapsamda Şirketler, kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak adına yasal mevzuat ile belirlenen gerekli teknik ve idari güvenlik önlemlerini almaktadır.

 1. Kişisel veriler ne kadar süre ile saklanmalıdır?

KVKK Madde 7/f.1. hükmü uyarınca, kişisel verilerinizin işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya ilgili mevzuat uyarınca Şirketlerin verilerinizi saklamakla yükümlü kılındığı yasal süreler dolduğunda, kişisel verileriniz Şirketler tarafımızca silinip, yok edilip veya anonim hale getirilmelidir.

 1. Kişilerin Şirketlere karşı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan doğan hakları nelerdir?

Gerçek kişiler, KVKK Madde 11 uyarınca, kişisel verilerinin işlendiği Şirketler tarafından veri sorumlusu sıfatı ile işlediği ölçüde;

 • herhangi bir kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme;
 • kişisel verilerinizin işlenme faaliyetlerine ilişkin olarak bilgi talep etme;
 • kişisel verilerinizin işlenme amaçlarını öğrenme;
 • kişisel verilerin yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılmış olması durumunda bu kişileri öğrenme;
 • kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme;
 • kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme;
 • silme ve düzeltme işlemlerinin, verilerin aktarıldığını üçüncü kişilere bildirilmesi isteme;
 • kişisel verilerin otomatik sistemler vasıtasıyla işlenmesi sonucu ortaya çıkabilecek aleyhte sonuçlara itiraz etme; ve
 • kişisel verilerinin kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğraması durumunda bu zararın tazmin edilmesini isteme hakkına sahiptir.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandırılmalıdır

Bu internet sitesinde bulunan bilgiler, Eren Düzen Hukuk bürosu tarafından, Türkiye Barolar Birliğinin meslek kuralları ve yürürlükteki Avukatlık Kanunu uyarınca sadece bilgi amaçlı olarak temin edilmektedir.

Adres: Bağlarbaşı Mahallesi, Atatürk Caddesi, Beşevler Sokak, Çolakoğlu Apt. No:7/12 Maltepe/İstanbul

Telefon: 0532 278 36 08    |     E-Posta: info@erenduzen.av.tr     |     Web: www.erenduzen.av.tr