KARAR – GECİKME CEZASINA TOPLAM BEDEL ÜZERİNDEN FAİZ YÜRÜTÜLEMEZ.

GECİKME CEZASINA TOPLAM BEDEL ÜZERİNDEN FAİZ YÜRÜTÜLEMEZ.

T.C. YARGITAY 19.HUKUK DAİRESİ

ESAS NO: 2010/10610
KARAR NO: 2011/6200
KARAR TARİHİ: 05.05.2011
 
İCRA TAKİBİ ALACAK KALEMLERİNDE, GECİKME ZAMMI OLMASINA RAĞMEN TOPLAM BEDEL ÜZERİNDEN TEKRAR FAİZ YÜRÜTÜLEMEZ.
 
ÖZET: Davacı tarafça talep edilen gecikme zammı faiz niteliğindedir. Mahkemece, devamına karar verilen icra takibinin alacak kalemlerinden biri de gecikme zammı olmasına rağmen toplam bedel üzerinden tekrar faize hükmedilmesi B.K.nun 104/son anlamında faize faiz yürütülmesi yasağı kapsamında olduğundan, yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.
 
DAVA VE KARAR: Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
 
Davacı vekili, davalının 670060 abone numaralı Özel Eğitim Hizmetlerinin müvekkili kuruma olan borcunu taksitlendirme talebinde bulunduğunu ve taksit anlaşmasını borçlu olarak imzaladığını, taksitlerin ödenmemesi üzerine başlatılan icra takibine haksız olarak itiraz ettiklerini belirterek itirazın iptaline, takibin devamına ve icra inkar tazminatına hükmedilmesini talep ve dava etmiştir.
 
Davalı vermiş olduğu cevap dilekçesinde yetki itirazında bulunmuş, ayrıca asıl borçlunun Özel Eğitim Dershanesi olduğunu belirterek davanın reddini istemiştir.
 
Mahkemece, iddia, savunma ve toplanan deliller doğrultusunda davalının elektrik borcundan dolayı davacıya imzaladığı taksitlendirme sözleşmesiyle borçlandığı son üç taksidin zamanında ödenmemesi nedeniyle başlatılan takibe itirazda davalının haksız olduğu gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı tarafça temyiz edilmiştir.
 
1 – Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalının aşağıdaki bent dışında kalan temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.
 
2 – Davacı tarafça talep edilen gecikme zammı faiz niteliğindedir. Mahkemece, devamına karar verilen icra takibinin alacak kalemlerinden biri de gecikme zammı olmasına rağmen toplam bedel üzerinden tekrar faize hükmedilmesi B.K.nun 104/son anlamında faize faiz yürütülmesi yasağı kapsamında olduğundan, yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.
 
SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalının diğer temyiz itirazlarının reddine,(2) nolu bentte açıklanan nedenlerle hükmün BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde iadesine, 05.05.2011 gününde oybirliği ile karar verildi.

Bu internet sitesinde bulunan bilgiler, Eren Düzen Hukuk Bürosu tarafından, Türkiye Barolar Birliğinin meslek kuralları ve yürürlükteki Avukatlık Kanunu uyarınca sadece bilgi amaçlı olarak temin edilmektedir.

Adres: Bağlarbaşı Mahallesi, Atatürk Caddesi, Beşevler Sokak, Çolakoğlu Apt. No:7/12 Maltepe/İstanbul

Telefon: 0532 278 36 08    |     E-Posta: info@erenduzen.av.tr     |     Web: www.erenduzen.av.tr