KARAR – KREDİ KARTI ÇALINMASI – BANKANIN SORUMLULUĞU

YARGITAY KARARI

19. Hukuk Dairesi Esas No:2016/15753, Karar No:2018/813, Karar Tarihi: 21.02.2018

Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, geregi konusulup düsünüldü.

– K A R A R –

Davacı vekili, davacının davalı bankadan olan kredi kartının dava dısı sahıslar tarafından zorla alındıgını, kartın sifresinin silahla tehdit edilerek davacıdan ögrenildigini, aynı gün davalı banka bankamatiginden nakit çekim yapıldıgını, davalı bankaya bildirimde bulunulmasına ragmen nakit çekilen bedelin davacıdan tahsil edildigini, davacının kendisinden tahsil edilen bedelden sorumlu olmadıgını ileri sürerek, ödenen bedelin ödeme tarihinden itibaren isleyecek faiziyle birlikte davalıdan tahsilini talep ve dava etmistir.

Davalı vekili, kredi kartının ve sifrenin korunmasından davacının sorumlu oldugunu, davalı bankaya haber verilmedigini, davalıya kusur yüklenemeyecegini savunarak, davanın reddini istemistir. Mahkemece, davacının gaspa ugradıgı, haksız eylemden sonra 24 saat içinde bankaya bildirimde bulundugu, 5464 sayılı Kanun’un 12. maddesine göre kartın hukuka aykırı kullanımı nedeniyle dava konusu nakit çekilen bedelin 150 TL’si dısındaki kullanımdan ve nakit çekme islemi nedeniyle davacıdan tahsil edilen bedelin kanuna aykırı oldugu, davacının yaptıgı ödemelerin iadesinin gerektigi gerekçesiyle davanın kabulüne, ödemelerin faiziyle davalıdan tahsiline karar verilmis, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmistir. Dosyadaki yazılara kararın dayandıgı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalı vekilinin yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, asagıda yazılı onama harcının temyiz eden davalıdan alınmasına, 21/02/2018 gününde oybirligiyle karar verildi

Bu internet sitesinde bulunan bilgiler, Eren Düzen Hukuk Bürosu tarafından, Türkiye Barolar Birliğinin meslek kuralları ve yürürlükteki Avukatlık Kanunu uyarınca sadece bilgi amaçlı olarak temin edilmektedir.

Adres: Bağlarbaşı Mahallesi, Atatürk Caddesi, Beşevler Sokak, Çolakoğlu Apt. No:7/12 Maltepe/İstanbul

Telefon: 0532 278 36 08    |     E-Posta: info@erenduzen.av.tr     |     Web: www.erenduzen.av.tr